Ouderbetrokkenheid

Dit jaar gaan wij extra aan de slag met ouderbetrokkenheid. Alle ouders worden hierbij betrokken, maar ook de pedagogisch medewerkers. Zo hopen wij dat u voortdurend tevreden bent over de ouderbetrokkenheid op De Flierefluiter. Eind december 2017 is er een ouderscan ingevuld door de ouders. Deze ouderscan is besproken tijdens een ouderavond in januari 2018. De uitslag van de scan was positief voor De Flierefluiter.

Aan ouders/verzorgers is gevraagd om door het invullen van een vragenlijst hun mening te geven over ouderbetrokkenheid op De Flierefluiter. De vragen zijn onderverdeeld in vier verschillende thema's: Samenwerking rond opvoeden, Communicatie, Samenwerking rond de ontwikkeling en Ouderparticipatie. Hieronder de uitslag, met hierbij de volgende opmerkingen:
*ouders zijn tevreden als de score op een stelling boven 3,50 uitkomt
*daarnaast iser gescoord op een vijfpuntschaal van 1 zeer oneens (zeer ontevreden) - 5 zeer eens (zeer tevreden)
Re
sultaat ouderscan:
De ouders/verzorgers zijn tevreden over bijna alle punten die met het thema Samenwerking rond opvoeden te maken hebben. De gemiddelde score op deze stellingen is: 4,10 Het aspect waarover ouders/verzorgers minder tevreden zijn (3,40) betreft de mate waarin de godsdienstige opvoeding ter sprake komt in persoonlijke contacten met ouders (stelling 11).

De ouders/verzorgers zijn tevreden over alle aspecten die met Communicatie te maken hebben. De gemiddelde score op deze stellingen is: 4,05. Daar scoort het laagst (3,80) het onderdeel: toegang tot informatie over de voortgang mijn kind (stelling 8).

De ouders/verzorgers zijn tevreden over bijna alle aspecten van het thema Samenwerking rond de ontwikkeling. De gemiddelde score op deze stellingen is: 4,00.Uit de reactie van ouders/verzorgers op stelling 9 blijkt dat zij twijfelen of de kinderopvang goed zicht heeft op hoe zij hun kind thuis begeleiden bij de ontwikkeling (3,48).

Wat betreft het thema Ouderparticipatie zijn de ouders/verzorgers tevreden over de aspecten die te maken hebben met inspraak en beleidsbetrokkenheid van ouders en de gemeenschap in den brede. De gemiddelde score op deze stellingen is: 3,70. Ouders/verzorgers vinden vervolgens dat zij zich voldoende beschikbaar stellen voor vrijwilligerswerk en dat de samenwerking bij vrijwilligerswerk goed verloopt. Een aandachtspunt onder ouders/verzorgers is de manier waarop de kinderopvang gebruik maakt van de kwaliteiten van ouders (3,30), dit kan beter volgens de ouders/verzorgers (stelling 3).

Met de punten die lager scoorden, gaan wij aan de slag!