VVE

VVE is de afkorting voor Voor- en Vroegschoolse Educatie
De voorschoolse educatie gebeurt op de peuteropvang (VE) en de vroegschoolse educatie gaat verder op de basisschool, samen heet dit traject VVE.

Binnen De Flierefluiter wordt er op VE opvanglocaties een VE aanbod verzorgd voor kinderen van 2-4 jaar die extra ondersteuning nodig hebben. Deze kinderen noemen wij VE peuters of doelgroeppeuters. Dit vraagt om een specifieke aanpak binnen de reguliere werkwijze. Om dit voor medewerkers, ouders en andere belangstellenden inzichtelijk te maken, wordt dit beleid uitgebreid beschreven in het "Beleidsplan Voorschoolse Educatie" .

Om de kwaliteit te bewaken op onze VE locaties wordt ook een VE beleidsmedewerker/ coach ingezet, meer informatie daarover in het beleidsplan.

Op onze VE locaties wordt gewerkt met een kwalitatief VVE programma met als doel de brede ontwikkeling van kinderen. Wij werken vooral met "Doe meer met Bas" en daarnaast met "Piramide" of "Puk & Ko", waarvan de thema's allemaal aansluiten bij de belevingswereld van het kind.
Wij vinden het belangrijk om VVE programma's te gebruiken omdat:
 • wij hierdoor (taal)achterstanden bij alle peuters van 2 tot 4 jaar, die in een achterstandssituatie verkeren of dreigen terecht te komen, willen voorkomen of beperken
 • wij bewust en gericht variatie in het aanbod willen aanbieden, passend bij de behoeften van kinderen in de groep
 • wij door gebruik van deze programma's alle ontwikkelingsgebieden aan bod laten komen
 • wij door het gebruik van deze programma's alle peuters en met name risicokinderen, een betere startpositie op de basisschool willen geven. Deze kinderen noemen wij ook wel "doelgroeppeuters"
 • deze programma's gericht zijn op de totale ontwikkeling van alle peuters/kleuters van 2 tot 6 jaar. Zo is er een goede "doorgaande leerlijn".
Op De Flierefluiter doen wij dit door:
 • de VVE programma's, 'Doe meer met Bas ', 'Puk en Ko' en 'Piramide', te gebruiken als inspiratiebron bij de uitgewerkte thema's
 • te werken met een 'Handelingsplan' voor doelgroep peuters
 • daarnaast te werken met het digitale leerlingenvolgsysteem van ParnasSys: ontwikkelingslijnen voor het jonge kind
 • extra ondersteuning door de VE coach
 • de lokalen zo in te richten dat het de ontwikkeling stimuleert, door speelhoeken, thematafels en ontwikkelingsmaterialen in de diverse kasten
 • activiteiten en spel individueel met het kind te doen
 • activiteiten aan te bieden of voor te lezen in de kleine kring
 • materialen aan te bieden voor thuisgebruik (VE tasje).

 Wat verstaan wij onder doelgroep peuters?
Een doelgroeppeuter is een kind van 2,5 tot 4 jaar dat:
 1. Aantoonbaar over een risicoprofiel beschikt, namelijk:
  1. Beide ouders hebben een hoogst genoten opleiding op vmbo-niveau gevolgd of maximaal 2 leerjaren onderwijs van een ander niveau op het voortgezet onderwijs, en/ of;
  2. In de thuissituatie wordt geen Nederlands als voertaal gesproken, en/ of;
  3. Tenminste één van de ouders is korter dan 8 jaar in Nederland.
EN/ OF
 1. Waarbij door het consultatiebureau, de peuteropvang of het kinderdagverblijf een taal- en/ of ontwikkelingsachterstand is gesignaleerd.
EN
 1. Waarbij de taal- en of/ ontwikkelingsachterstand volgens een wetenschappelijke methode door het consultatiebureau is vastgesteld.
MAAR
 1. Indien door het consultatiebureau, de peuteropvang of het kinderdagverblijf de eerder gesignaleerde taal- en/ of ontwikkelingsachterstand niet meer wordt gezien, wordt tussen deze partij(en) en de ouders afgesproken om te stoppen met het VVE-traject.
In andere woorden:
 • Peuters die bij de testen van het consultatiebureau, logopediste of andere hulpverlener(s) meerdere malen onder het leeftijdsniveau scoren, dus waarbij er een achterstand is geconstateerd
 • Wanneer pedagogische medewerksters en/of ouders ervaren dat een peuter in zijn ontwikkeling achterblijft en dit bevestigd wordt door het consultatiebureau.
Wat bieden wij doelgroeppeuters:
 • meerdere dagdelen (16 uur in totaal) op onze locatie Merwedestraat en Noordstraat
 • extra aandacht en begeleiding
 • een 'handelingsplan'; dit houdt in, dat de pedagogisch medewerkster elke week gerichte VE activiteiten met de peuter onderneemt. Deze activiteiten worden beschreven en geëvalueerd. Er zijn regelmatig evaluatiemomenten met ouders/verzorgers en met de VE coach
 • extra ondersteuning door de VE beleidsmedewerker/coach, zoals gerichte observaties
 • er worden materialen meegegeven voor thuisgebruik met 'tips voor thuis' (VE tasje)
 • bij het vertrek naar de basisschool wordt het overdrachtsformulier persoonlijk door de pedagogisch medewerkster toegelicht aan de groepsleerkracht van de basisschool (uiteraard met toestemming van de ouders/verzorgers). Ook wel warme overdracht genoemd.
Beleidsplan Voorschoolse Educatie FF jan 2022.pdf